Privacybeleid van KKTSWA vzw

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die KKTSWA vzw verwerkt van haar leden.
Indien je lid wordt van KKTSWA vzw, door uw inschrijving ( betaling van je lidgeld of meedoen aan de activiteiten) of om een andere reden, uw persoonsgegevens of die van uw vertegenwoordiger(s) zijnde ouders of voogd ( of ieder ander persoon of personen) aan KKTSWA vzw verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om die persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

De Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: KKTSWA vzw, zetel: Lange Van Bloerstraat 90 2000 Antwerpen. De functionaris ledenbeheer is bereikbaar via Ledenadministratie.

2. Welke gegevens verwerkt KKTSWA vzw en voor welk doel

2.1 In het kader van jouw lidmaatschap ( of dat van uw voogdijschap) kunnen volgende persoonsgegevens verzameld, geregistreerd en verwerkt worden .

a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
b) adresgegevens
c) telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, Rijksregister Nr, nationaliteit
d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie.
e) beeldmateriaal van opnames tijdens oefenstonden en publieke optredens

2.2 KKTSWA verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden ten behoeve van certificeringen van 3e instanties (Federatie, Verzekering), voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van KKTSWA vzw;
c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.
d) beeldmateriaal wordt gebruikt voor publicitaire doeleinden van KKTSWA

2.3 E-mail berichtgeving:

KKTSWA vzw gebruikt je naam en e-mailadres om je haar nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van KKTSWA vzw te melden. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen

KKTSWA vzw verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal drie jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.
Uw Naam en uw jaarlijkse inschrijvingen worden ten allen tijden behouden voor archief doeleinden.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft KKTSWA vzw passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt KKTSWA vzw gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten.
4.3 De website van KKTSWA maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te zorgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de ledenadministratie van KKTSWA vzw kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens te raadplegen, te wijzigen of te verwijderen. KKTSWA vzw zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop KKTSWA vzw je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie.

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Laatste aanpassing was gemaakt op: Mei 2018